TRICKFILMER (35mm)

 

...mam Grupp AFO-Film:


LA FLEUR (1974)


LE BAIN DE LUIGI BELLAVOCE (1976)


MËLLUDRAM (1995) (Réalisatioun: AnimAFO)
2 Publicitéitsspoten fir “LA LUXEMBOURGEOISE”


1 Publicitéitsspot fir “Messageries du Livre / MPK”


1 Publicitéitsspot fir d’Zeitung “D’Lëtzebuerger Land”


1 Publicitéitsspot fir “Banque Raiffeisen”


Générique vum AFO-Film:

“KLIBBERKLEESCHENSCHUEBERMAISCHENALLERHERRGOTTSNATIONALSPRANGKIIRMES”